Svítidla podle použití

Svítidla podle typu

Možnost nákupu bez registrace.

registrace zapomenuté heslo

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(pro prodej zboží)

platné od 1. března 2013

Josef Hromek, se sídlem Mírová 1280, 691 02 Velké Bílovice, IČ 65808134, DIČ CZ6806081887, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění ( dále jen „obchodní zákoník“ ), tyto všeobecné obchodní podmínky.

Akce "Mám dnes svátek"

Klient (zákazník), který má v den provedení nákupu svátek a jehož jméno se bude shodovat se jménem napsaným v kalendáři, má jako dárek od naší společnosti právo na slevu 7% z ceny nákupu svítidel. K uplatnění slevy je třeba, aby v sekci nákupní košík klikl na nápis Mám dnes svátek a sleva mu bude započtena automaticky.

Tabulka poštovného

Při dodání výrobku si prosím zkontrolujte jeho stav!

DÁREK OD NÁS: Při koupi nad 3000 Kč

dostanete od nás dárek kapesní LED svítilnu zdarma v hodnotě 250,- Kč

I. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:

Prodávající resp. dodavatel - firma Josef Hromek, se sídlem Mírová 1280, 691 02 Velké Bílovice, IČ 65808134

Kupující resp. odběratel - podnikatel nebo spotřebitel

Podnikatel - osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku

Spotřebitel - fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Smluvní strany resp. strany - prodávající resp. dodavatel a kupující resp. odběratel

Zboží - věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek

Smlouva - kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva v písemné formě nebo písemné potvrzení písemné objednávky

Kupní cena - cena zboží sjednaná dohodou smluvních stran

II. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží prodávajícího kupujícímu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí smlouvy. Podpisem smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve smlouvě.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

III. Rozhodné právo a právní režim

Smluvní vztahy mezi stranami se řídí právním řádem České republiky.

Uzavřením Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím akceptují smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.

V případě, kdy kupující je nesporně spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv spotřebitele, stanovenou příslušnými právními předpisy se nepoužijí.

IV. Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

K uzavření kupní smlouvy dochází i převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího dokladu provozovnou nebo pověřenou osobou kupujícího.

V individuálních případech je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní smlouvy pak dochází podle předchozího odstavce.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

V.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

V.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@globo-svitidla-elektro.cz.

V.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

V.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. Objednávky

Objednávky zboží jsou závazné pro prodávajícího a kupujícího pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců prodávajícího, telefonicky, faxem, popřípadě elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky prodávajícího.

Kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek nejsou považovány za obchod na dálku (internetový obchod) a platí pro ně ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VII. Dodání zboží

Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku zboží a za celou dodávku.

Při převzetí zboží pověřenou osobou kupujícího mimo provozovnu kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním zboží smluvnímu dopravci kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem spolu s razítkem kupujícího.

VIII. Cenové podmínky

Kupní cena zboží se řídí prodejním ceníkem prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní ceny jsou smluvními cenami.

V návaznosti na obrat odebíraného Zboží, rozsah odebíraného sortimentu, dobrou platební morálku, případně další kritéria mohou být sjednány ceníkové nebo individuální cenové stupnice. Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží. Tato zvýhodnění budou případně upravena dodatkem k rámcové kupní smlouvě.

IX. Fakturace

Tato možnost je možná pouze po vzájemné dohodě mězi oběmi stranami, především se řídí rozhodnutím prodavajícího. Vystavit faktutu je možné pouze registrovaným velkoobchodním zákazníkům.

Datum splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.

Faktura musí být kupujícímu předána při přejímce nebo doručena na adresu kupujícího. Pokud se faktura zasílá kupujícímu poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení 8. pracovní den, ode dne poslední fakturované dodávky zboží, pokud do této lhůty kupující neoznámí prodávajícímu, že k této dodávce zboží příslušnou fakturu neobdržel.

Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.

Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Pokud kupující neuhradí kteroukoli fakturu prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, není prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou zboží kupujícímu.

X. Sankce

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou stran povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti.

Základem pro výpočet úroků z prodlení je kupní cena včetně DPH.

Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části nebo zálohy na kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Prodávající je bez ohledu na jiné určení kupujícím, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti. O tomto způsobu je povinen prodávající kupujícího informovat.

Povinnost k náhradě škody není tímto dotčena.

XI. Reklamační podmínky

Kupující je povinen při přejímce zboží prohlédnout si zboží a provést kvantitativní a kvalitativní kontrolu zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od smlouvy však kupující nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Na vybrané druhy zboží je poskytována záruční doba delší. Individuální záruční doba je vždy uvedena katalogu nabídkového sortimentu v popisu konkrétního zboží, nebo ve smlouvě.

Uznané reklamace jsou ze strany prodávajícího řešeny přednostně výměnou za zboží bez vad, popřípadě dobropisem a vrácením peněz.

XII. Doručování

Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:

Kupující zasílá písemnosti prodávajícímu na adresu: Josef Hromek, Podivínská 521, 691 02 Velké Bílovice.

Prodávající zasílá písemnosti kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě nebo objednávce kupujícího a nebo na jinou adresu, kterou mu kupující sdělil.

Jsou-li písemnosti kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:

  • Třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak den odmítnutí převzetí zásilky kupujícím
  • Poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se kupující o uložení nedozvěděl
  • Den, kdy prodávající byl vyrozuměn o tom, že se zásilku kupujícímu nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

XIII. Řešení sporů - rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi stranami, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy, včetně otázky právní platnosti vztahů v ní upravených a spory s těmito majetkovými právy související, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů jediným rozhodcem, který nemá nikdy povahu zástupce kterékoli ze stran, a to JUDr. Radkem Adámkem, advokáta a rozhodce se sídlem v Brně, Cihlářská 19. Pravidla pro řízení před rozhodcem strany sjednávají tak, že rozhodce shodně zmocňují, aby postupoval přiměřeně podle občanského soudního řádu. Výši poplatku za rozhodčí řízení stanovují strany na 3% z předmětu sporu, nejméně pak 3.000,-Kč s DPH. Pro účely náhrady nákladů rozhodčího řízení strany této rozhodčí smlouvy výslovně sjednávají, že souhlasí s tím, aby rozhodce o náhradě nákladů rozhodl podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jestliže by rozhodce ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce nebo by funkci z jakéhokoliv důvodu nemohl vykonávat, jmenují smluvní strany rozhodcem JUDr. Milana Švába, advokáta ve Svitavách, nám. Míru 48.

XIV. Závěrečná ujednání

Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření.

Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo písemné smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.

kupující svým podpisem Všeobecných obchodních podmínek anebo smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou mu jasné, srozumitelné a určité.

Kupující, který má s prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu je povinen oznámit prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti kupujícího.

XV. Platnost a účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. března 2013. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

XVI. Ochrana osobních údajů

Používáním internetového obchodu www.globo-svitidla-elektro.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám a bude s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních dat.

Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle prodávajícího.

svátek má

Darina